ISO 9001:2008 certified company

Customised Products

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Customised Products

Serial No Catalog No CAS No Chemical Name Availability
101 KITL-C101391 1016776-40-1 (4-ethyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)methanamine In Transit
102 KITL-C100589 1061223-45-7 (4-fluoro-2-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid Yes
103 KITL-C101509 87199-17-5 (4-formylphenyl)boronic acid In Transit
104 KITL-C100147 13535-91-6 (4-methylquinazolin-2-yl)methanol Yes
105 KITL-C100092 1218-88-8 (4-Nitrophenyl)(o-tolyl) methanone Yes
106 KITL-C100169 1218-88-8 (4-nitrophenyl)(o-tolyl)methanone Yes
107 KITL-C100170 5350-47-0 (4-nitrophenyl)(p-tolyl)methanone Yes
108 KITL-C102261 154801-74-8 (4R)-6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one In Transit
109 KITL-C101919 NA (4R)-7-((tert-butyldimethylsiliyl)oxy)-2-(hydroxy(4-methoxyphenyl)methyl)hept-1-en-4-yl 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonate In Transit
110 KITL-C101228 1164335-61-8 (4S)-4-([5-[1-(ethoxycarbonyl)cyclobutoxy]-1-phenyl-1H-pyrazol-3-yl]formamido)-5-[4-(ethoxycarbonyl)piperazin-1-yl]-5-oxopentanoic acid In Transit
111 KITL-C101314 154016-48-5 (5-​Methyl-​3-​isoxazolyl)​methylamine In Transit
112 KITL-C100791  1637311-15-9 (5-(ethylsulfonyl)-2-pyridinemethanamine HCl) In Transit
113 KITL-C100231 6296-63-5 (5-bromo-2-hydroxy-1,3-phenylene)dimethanol Yes
114 KITL-C100238 NA (5-bromo-2-methoxy-1,3-phenylene)dimethanol Yes
115 KITL-C102393 924818-16-6 (5-Chloro-2,4-difluorophenyl)methanamine In Transit
116 KITL-C102525 215997-77-6 (5-Methyl-1H-indol-3-yl)methanol In Transit
117 KITL-C102087 491833-36-4 (5S)-5-phenyl morpholine -2-one hydrochloride In Transit
118 KITL-C101171 914224-00-3 (6-bromo-5-nitropyridin-2-yl)methanamine In Transit
119 KITL-C101535 NA (6-oxocyclohexa-1,4-diene-1-carbonyl)glycine Yes
120 KITL-C101754 NA (benzylthio)methanediamine Yes

  1    2    3    4    5  6  7    8    9    10    Next    End  

Impurities

Serial No Catalog No CAS No Chemical Name Availability