ISO 9001:2008 certified company

Customised Products

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Customised Products

Serial No Catalog No CAS No Chemical Name Availability
121 KITL-C100169 1218-88-8 (4-nitrophenyl)(o-tolyl)methanone Yes
122 KITL-C100170 5350-47-0 (4-nitrophenyl)(p-tolyl)methanone Yes
123 KITL-C102261 154801-74-8 (4R)-6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one MTO
124 KITL-C101919 NA (4R)-7-((tert-butyldimethylsiliyl)oxy)-2-(hydroxy(4-methoxyphenyl)methyl)hept-1-en-4-yl 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonate MTO
125 KITL-C101228 1164335-61-8 (4S)-4-([5-[1-(ethoxycarbonyl)cyclobutoxy]-1-phenyl-1H-pyrazol-3-yl]formamido)-5-[4-(ethoxycarbonyl)piperazin-1-yl]-5-oxopentanoic acid MTO
126 KITL-C101314 154016-48-5 (5-​Methyl-​3-​isoxazolyl)​methylamine MTO
127 KITL-C100791  1637311-15-9 (5-(ethylsulfonyl)-2-pyridinemethanamine HCl) MTO
128 KITL-C100231 6296-63-5 (5-bromo-2-hydroxy-1,3-phenylene)dimethanol Yes
129 KITL-C100238 NA (5-bromo-2-methoxy-1,3-phenylene)dimethanol Yes
130 KITL-C102393 924818-16-6 (5-Chloro-2,4-difluorophenyl)methanamine MTO
131 KITL-C102525 215997-77-6 (5-Methyl-1H-indol-3-yl)methanol MTO
132 KITL-C102087 491833-36-4 (5S)-5-phenyl morpholine -2-one hydrochloride MTO
133 KITL-C101171 914224-00-3 (6-bromo-5-nitropyridin-2-yl)methanamine MTO
134 KITL-C102877 1943761-85-0 (6-chloro-3-(ethylthio)quinoline-2-carboxylic acid) MTO
135 KITL-C101535 NA (6-oxocyclohexa-1,4-diene-1-carbonyl)glycine Yes
136 KITL-C101414 142733-65-1 (cis-3-Aminocyclobutyl)methanol hydrochloride MTO
137 KITL-C102110 405937-99-7 (E)​-​3,​5-​difluorocinnamaldehy​de MTO
138 KITL-C102109 405937-98-6 (E)​-​3-​(3,​5-​Difluorophenyl)​prop-​2-​en-​1-​ol MTO
139 KITL-C101632 1891-10-7 (E)-2,4-dimethoxy-1-(2-nitrovinyl)benzene Yes
140 KITL-C100288 NA (E)-2-(4-methoxystyryl)-4-(prop-2-yn-1-yloxy)quinazoline Yes

  1    2    3    4    5    6  7  8    9    10    Next    End  

Impurities

Serial No Catalog No CAS No Chemical Name Availability